Allmänt om informationen på webbsidan

Informationen på denna webbsida utgör inte personlig finansiell rådgivning. Informationen på webbsidan är inte heller investerings- eller finansanalyser och ska inte betraktas som så.

Den som önskar placera sina pengar i finansiella instrument bör alltid söka råd hos sin finansiella rådgivare samt konsultera sitt eget goda omdöme. Se gärna igenom SIP Nordics information om hur produkterna på webbsidan fungerar och särskilt vilka risker som är förknippade med en investering i dessa. Du är alltid välkommen att ringa oss om frågor uppstår. Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Informationen på webbsidan kan ändras och envar person bör informera sig om sådana ändringar. Information om emissioner bör alltid sökas i det tillhörande prospektet. Informationen på webbsidan kan vara ofullständig eller förkortad varför SIP Nordic uppmuntrar alla att ta del av fullständiga prospekt. Observera att informationen på webbsidan kan avvika från åsikter eller information som erhålls från rådgivare med anknytning till SIP Nordic.

Informationen på webbsidan får inte distribueras, kopieras eller vidarebefordras utan SIP Nordics tillstånd. Material på webbsidan är upphovsrättsligt skyddat och på webbsidan förekommande varumärken skyddade av svensk och utländsk lag.

Om internationella investerare

På webbsidan finns information om emissioner av finansiella instrument. Informationen, och erbjudanden om deltagande i emissioner, riktar sig inte till personer med hemvist i ett land där deltagande i en sådan emission förutsätter prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger Dig att informera Dig om och följa de regler som är tillämpliga där Du bor. SIP Nordic förbehåller sig rätten att, efter eget fritt skön, bedöma om Ditt deltagande i en emission förutsätter ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot reglerna i ett annat land samt att neka Dig de tjänster SIP Nordic utför.

De finansiella instrumenten på denna webbsida är inte registrerade enligt någon provinslag i Kanada och får inte erbjudas till personer med hemvist i Kanada. Inte heller får informationen på denna webbsida och det emissionsmaterial som finns på webbsidan kopieras, vidarebefordras eller distribueras till ett land, bl.a. Japan, Australien och Kanada, där deltagande i en emission förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller annan åtgärd än vad som följer av svensk rätt. Informationen på denna webbsida är inte och ska inte betraktas som ett erbjudande om köp eller uppmuntran till köp av instrumenten till personer i de jurisdiktioner som nämns i föregående mening.

Viktig information om amerikanska investerare

Informationen på denna webbsida är inte och får inte betraktas som ett erbjudande om försäljning eller en uppmuntran till köp av de finansiella instrument som där nämns, till amerikanska personer såsom definieras i U.S. Securities Act of 1933 (”U.S. person”) och instrumenten på webbsidan får inte säljas till en sådan person, för en sådan persons räkning eller förtjänst, under förutsättning att detta inte skulle ske i enlighet med U.S. Securities Act of 1933 och andra tillämpliga statliga eller lokala lagar om handel med finansiella instrument.

De finansiella instrumenten på webbsidan är inte registrerade i enlighet med U.S. Securities Act of 1933 eller de lagar som reglerar handel med finansiella instrument i någon av staterna i Amerikas förenta stater eller annan jurisdiktion. De finansiella instrumenten på webbsidan får inte säljas i Amerikas förenta stater eller annan jurisdiktion där detta skulle vara i strid med tillämplig rätt.

Informationen på denna webbsida får inte befordras vidare, kopieras eller distribueras till en amerikansk person såsom definieras i U.S. Securities Act of 1933 eller till en amerikansk adress. Otillåten användning av informationen på denna webbsida kan vara i strid med U.S. Securities Act of 1933 eller andra tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

SIP Nordic förbehåller sig rätten lämna en teckningsanmälan utan avseende om SIP Nordic, efter eget skön, bedömer att deltagande i emissionen skulle vara i strid med U.S. Securities Act of 1933 eller lagar och regler i andra jurisdiktioner.

Om du klickar på Acceptera nedan, intygar Du att Du inte är en amerikansk person såsom definieras i U.S. Securities Act of 1933 (”U.S. person”) eller har hemvist i Amerikas förenta stater, dess territorier eller avhängiga territorier.

Tvist

Tvist med anledning av informationen på denna webbsida eller emissioner ska dömas exklusivt i enlighet med svensk rätt.

Cookies

På sipnordic.se används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du tackar nej till övriga kakor på sipnordic.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Accept och intygande

Genom att klicka på knappen ACCEPTERA accepterar Du samtliga ovanstående villkor och intygar att Du läst och förstått informationen ovan. Accepterar Du inte villkoren ovan eller om Du inte förstått informationen lämnar Du denna webbsida genom att klicka på knappen AVBRYT.